Sadržina ugovora o radu 1

Sadržina ugovora o radu 1

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu, koji zaklјučuju zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu mora se zaključiti pre stupanja zaposlenog na rad, a zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa tek od dana stupanja na rad. Ugovor o radu zaklјučuje se u pisanom obliku, najmanje u tri primerka, a poslodavac je dužan da, odmah po potpisivanju, jedan primerak preda zaposlenom.
Zakon propisuje obaveznu sadržinu ugovora o radu, a svaki od taksativno navedenih elemenata važan je za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa (naziv i sedište poslodavca; lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog; vrsta i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavlјanje poslova za koje se zaklјučuje ugovor o radu; naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlјa; mesto rada; vrsta radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme); trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme; dan početka rada; radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno); novčani iznos osnovne zarade na dan zaklјučenja ugovora o radu; elementi za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog; rokovi za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo; trajanje dnevnog i nedelјnog radnog vremena).
U ovom i narednih nekoliko tekstova biće obrađeni najznačajniji elementi ugovora o radu.

1. Mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog.
Mesto stanovanja zaposlenog važno je za ostvarivanje prava na naknadu troškova dolaska na rad i odlaska sa rada, tj. putnih troškova. Poslodavac je dužan da zaposlenom nadoknadi putne troškove od mesta stanovanja do mesta rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako nije obezbedio sopstveni prevoz. Međutim, ako zaposleni nakon zaključenja ugovora o radu promeni mesto stanovanja i time se povećaju njegovi putni troškovi, poslodavac nije dužan da mu nadoknadi razliku. U takvoj situaciji poslodavac može zaposlenom plaćati povećane troškove prevoza, ali ne mora.
2. Vrsta i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavlјanje poslova za koje se zaklјučuje ugovor o radu.
Na ovom mestu navodi se stručna sprema, odnosno obrazovanje zaposlenog koji su uslov za zaključenje konkretnog ugovora o radu. Zaposleni može imati nekoliko različitih stručnih sprema ili obrazovanja, ali u ugovor o radu unosi se samo ona stručna sprema, odnosno obrazovanje koji su relevantni za zasnivanje konkretnog radnog odnosa (npr. Zaposleni ima završenju srednju ekonomsku školu i pravni fakultet, a zasnovao je radni odnos za posao blagajnika za koji se zahteva srednja stručna sprema ekonomske struke. U ugovor o radu unosi se samo podatak da zaposleni ima završenu srednju stručnu spremu ekonomske struke, dok se zvanje diplomiranog pravnika ne spominje). Ovaj elemenat ugovora o radu važan je za određivanje zarade zaposlenog, u slučaju premeštaja zaposlenog na druge poslove, u situaciji kad se pojavi višak zaposlenih, kao i u drugim situacijama u kojima zakon vezuje neko pravo ili obavezu zaposlenog za njegovu stručnu spremu, odnosno obrazovanje.
3. Naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlјa.
U ugovoru o radu nalazi se naziv i opis poslova zbog kojih je radni odnos zasnovan i koje zaposleni treba da obavlja kod poslodavca. Ovaj elemenat ugovora o radu preuzima se iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a radni odnos može se zasnovati samo za posao koji je naveden i opisan u tom pravilniku.
4. Mesto rada.
U ugovoru o radu mora se navesti mesto gde će zaposleni obavljati poslove za koje je zasnovao radni odnos. Mesto rada bi trebalo da bude određeno što je moguće preciznije (npr. Novi Sad, Vuka Karadžića 33, Upravna zgrada). Precizno određivanje mesta rada važno je za ostvarivanje prava zaposlenog na naknadu troškova dolaska na rad i odlaska sa rada, u slučaju terenskog rada, kao i u situaciji premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada.

 

piše: Željka Jorgić Đokić

za ROZA Udruženje za radna prava žena

uz podršku Rekonstrukcija ženski fond

No Comments

Post A Comment